Titia Buising

Stuur een e-mail
06 15439221


Analytisch, onderzoekend en praktisch ingesteld. Flexibel en situationeel handelend. Projectmanagement, werken in teamverband. 

 

Ik werk sinds 1996 in het onderwijs. Na mijn studie Toegepaste Onderwijskunde ben ik bij diverse organisaties als adviseur werkzaam geweest. Ik heb onder andere meegewerkt aan de herschikking van de infrastructuur ten behoeve van de invoering van het VMBO en ben betrokken geweest bij de fusie van 4 hogescholen. Hiernaast ben ik projectleider van het MKB-Leerbanen project geweest. Een project gericht op het werven van 10.000 leerbanen in het MKB voor VMBO jongeren.

Ook heb ik ervaring met het opzetten van nieuwe opleidingen (MBO en HBO) en heb ik gemeenten, scholen en brancheorganisaties geadviseerd over de relatie onderwijs arbeidsmarkt.

De laatste tijd ben ik onder meer werkzaam als secretaris van diverse visitatietrajecten in het HBO en het WO en ondersteun ik kenniscentra bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers.

Hiernaast heb ik ervaring buiten het onderwijs opgedaan. Zo heb ik onder andere een bank geadviseerd bij het formuleren en implementeren van (een visie op) het opleidingsbeleid.

Ik ben analytisch, onderzoekend en praktisch ingesteld: toepasbaarheid van plannen en adviezen staat voorop. En ik heb ervaring in diverse rollen (van projectleider, -medewerker tot secretaris).

Verenigingen waarvan lid

TOPOS, NetOO

Specialisaties

Advisering

Mijn kennis en ervaring is onder andere gericht op organisatievraagstukken in het onderwijs, vraagstukken op het terrein van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, implementatie van veranderingen (bijvoorbeeld nieuwe opleidingen of een nieuw organisatie onderdeel), beleidsontwikkeling en -implementatie en het doen van subsidieaanvragen.

Toetsing - Evaluatie

Ik heb kennis en ervaring inzake het voorbereiden en uitvoeren van audits (en visitatie/accreditatie) bij HBO-instellingen, WO-instellingen en exameninstellingen.

Projectmanagement

Ik heb in diverse rollen gewerkt, van projectleider tot projectmedewerker of secretaris. Dit in projecten van diverse omvang.

Werkervaring

Projecten 2009:
Innovam: ontwikkeling toetsplannen en beoordelingsinstrumenten

Vrije Universiteit Amsterdam: ontwikkelen content voor leerlingen website

Thuiszorg organisatie: ontwikkelen opleidingsbeleidsplan

Projecten 2008:
Vrije Universiteit Amsterdam: coordinator aansluitingsprogramma vwo-wo.

Lemniscaat School of Management: voorbereiden Toets Nieuwe Opleiding MBA opleiding.

Innovam: projectleider examinering en beoordeling, projectleider AKA-traject.

Projecten 2007:
VMBO school: Ondersteuning bij uitvoering zelfevaluatie traject en voorbereiden verandertraject.

QANU: Projectleider audit exameninstituten in opdracht van CDFD.

Certiked: Secretaris visitatie / accreditatie diverse HBO-opleidingen.

FLOAT: Ondersteuning Rabobank bij herzien diverse opleidingen.

Projecten 2006:
FLOAT: Ondersteuning OVDB bij opstellen kwalificatieprofielen en beroepsprofielen.

Certiked: Secretaris visitatie / accreditatie diverse HBO-opleidingen.

QANU: Secretaris visitatie / accreditatie Kunst en Cultuur opleidingen WO.

Projectleider IECK VMBO ICT-route: Project gericht op het realiseren van een database en ontsluiten van content van de 40 scholen betrokken bij de VMBO ICT-Route en van derden.

Sociale Verzekeringsbank: Adviseren bij formuleren en implementeren strategisch HRD-beleid.

In de periode 1996 - 2005 heb ik gewerkt bij KPMG en EB Management. Ik heb gewerkt voor diverse opdrachtgevers, waaronder:
VMBO
BVE-veld
HBO
Ministerie van OCW
KBB's
Gemeenten
MKB Nederland
Staatsloterij

Enkele voorbeelden van projecten zijn:
Projectleider vierjarig landelijk project gericht op het werven van leerbanen voor jongeren (duale trajecten bestemd voor VMBO leerlingen, MBO deelnemers en jeugdige werklozen).

Projectleider ontwikkeling nieuwe opleiding (BOL opleiding, niveau 4) voor ROC in het oosten van land.

Projectlid evaluatie van leerwerktrajecten in het VMBO, in opdracht voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Fusie 4 hogescholen (Hogeschool Holland, Hogeschool Alkmaar, Ichthus Hogeschool en Hogeschool Haarlem). Het voorbereiden van een institutionele fusie van 4 hogescholen en het begeleiden van het fusieproces.

Opzetten nieuwe opleiding voor een instelling voor Hoger Beroepsonderwijs (Ichthus Hogeschool). Het opstellen van een plan van aanpak inzake het opzetten van een nieuwe opleiding Fiscale Economie. Het opzetten en uitwerken van het curriculum van de opleiding International Business & Management Studies.

Implementatie van een nieuw organisatie onderdeel binnen een Nederlandse kansspelorganisatie. Begeleiden van het managementteam bij de inrichting van dit nieuwe organisatie onderdeel.

Lid programmamanagement van een kansspelorganisatie, verantwoordelijk voor planning en control. Programma is gericht op het ontwikkelen van een nieuw product voor de Europese kansspeltainment markt.

Ontwikkelen en uitvoeren van projectplannen ten behoeve van regionale samenwerking tussen VMBO instellingen, ROC’s en bedrijfsleven.

Ontwikkelen van projectplannen voor scholen voor voortgezet onderwijs (m.n. VMBO) en gemeentent ten behoeve van subsidieverwerving bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Publikaties en producten

Buising, T., Engberts. J & G. Vrieze, (2004). Van leerwerktraject naar leerbaan. MESO Magazine, juni 2004.

Brandsma, T.F., Buising, T. & E. de Weert, (1996). Decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming: Zweden en Engeland. Enschede: Onderzoek Centrum Toegepaste Onderwijskunde en Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid.

Organisatie

Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs